狼号鬼哭的下一个成语

查找成语文字或拼音:
狼字开头的成语为:狼号鬼哭
拼音:láng háo guǐ kū
狼号鬼哭成语接下来以结尾的“哭”为开头的下一个成语为:
哭哭啼啼、哭丧着脸、哭笑不得、哭天喊地、哭天抹泪
拼音为:ku ku ti ti、ku sang zhe lian、ku xiao bu de、ku tian han di、ku tian mo lei
成语接龙为:
狼号鬼哭->哭天抹泪->泪如雨下->下里巴人->人微望轻->轻财重士->士农工商->商彝夏鼎->鼎铛玉石->石沈大海->海桑陵谷->谷贱伤农
láng háo guǐ kū->kū tiān mǒ lèi->lèi rú yǔ xià->xià lǐ bā rén->rén wēi wàng qīng->qīng cái zhòng shì->shì nóng gōng shāng->shāng yí xià dǐng->dǐng chēng yù shí->shí shěn dà hǎi->hǎi sāng líng gǔ->gǔ jiàn shāng nóng
狼号鬼哭 ku 接下来的同音字成语有:
枯木发荣、苦心经营、哭丧着脸、刳肝沥胆、枯杨之稊、枯脑焦心、苦口婆心、哭哭啼啼、苦难深重、枯株朽木、苦乐不均、苦口逆耳、苦中作乐、枯朽之余、苦口良药、枯枿朽株、枯杨生稊、枯枝再春、苦不可言、苦雨凄风
拼音为:ku mu fa rong、ku xin jing ying、ku sang zhe lian、ku gan li dan、ku yang zhi ti、ku nao jiao xin、ku kou po xin、ku ku ti ti、ku nan shen zhong、ku zhu xiu mu、ku le bu jun、ku kou ni er、ku zhong zuo le、ku xiu zhi yu、ku kou liang yao、ku niao xiu zhu、ku yang sheng ti、ku zhi zai chun、ku bu ke yan、ku yu qi feng
成语接龙为:
狼号鬼哭->枯枝败叶->叶公好龙->龙翔凤跃->月露风云->云龙风虎->胡支扯叶->夜深人静->敬业乐群->群龙无首->手不释卷->倦鸟知还->缓歌缦舞->无伤无臭->朽戈钝甲->挟主行令->另眼看觑->屈节辱命->命里注定->顶门壮户->虎口余生->省事宁人->人非物是->是非得失->施施而行->兴亡继绝->决一死战->斩木揭竿->旰食宵衣->一目数行->行间字里
láng háo guǐ kū->kū zhī bài yè->yè gōng hào lóng->lóng xiáng fèng yuè->yuè lù fēng yún->yún lóng fēng hǔ->hú zhī chě yè->yè shēn rén jìng->jìng yè yào qún->qún lóng wú shǒu->shǒu bù shì juàn->juàn niǎo zhī huán->huǎn gē màn wǔ->wú shēng wú xiù->xiǔ gē dùn jiǎ->jiā zhǔ xíng lìng->lìng yǎn kàn qù->qū jié rǔ mìng->mìng lǐ zhù dìng->dǐng mén zhuàng hù->hǔ kǒu yú shēng->shěng shì níng rén->rén fēi wù shì->shì fēi dé shī->shī shī ér xíng->xīng wáng jì jué->jué yī sǐ zhàn->zhǎn mù jiē gān->gàn shí xiāo yī->yī mù shù háng->háng jiān zì lǐ